Raport
Koronawirus

WIADOMOŚCI

SPORT

Niedziela, 16 stycznia
im. Waldemara, Włodzimierza

Jelenia Góra: Wspaniały spektakl muzyczny

Sobota, 13 listopada 2021, 9:37
Aktualizacja: 9:45
Autor: Przemek Kaczałko
Fot. Przemek Kaczałko
W Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze odbył się spektakl muzyczny z okazji 90. urodzin Krzysztofa Komedy. Wspaniałe widowisko zostało nagrodzone przez licznie zgromadzoną publiczność owacją na stojąco.

Jelenia Góra była czwartym miastem, gdzie do tej pory zaprezentowano projekt "Nim wstanie dzień". Wcześniej był to Wałbrzych, Wrocław i Legnica.

Rozbu­do­wane ponad­go­dzinne wido­wi­sko łączące kon­cert kwar­tetu jaz­zo­wego z obra­zem w połą­cze­niu z mistrzow­ską grą aktor­ską Michała Koseli, zapew­nią publicz­no­ści wyjąt­kowe dozna­nia i pozwolą prze­śle­dzić życie Komedy od naro­dzin aż po tra­giczny wypa­dek, który zakoń­czył życie kom­po­zy­tora - podkreślają organizatorzy. - Muzycy kwar­tetu świa­do­mie zre­zy­gno­wali z for­te­pianu, jako instru­mentu har­mo­nicz­nego. Tę war­stwę kom­po­zy­cji Komedy człon­ko­wie kwar­tetu oparli na gita­rach aku­stycz­nych oraz akor­de­onie. Wpro­wa­dzili także flety, flet­nie, duduk i inne mięk­kie instru­menty melo­dyczne, by wykre­ować nową prze­strzeń i inne rozu­mie­nie dyna­miki utwo­rów Komedy. Kla­syczna sek­cja została zastą­piona instru­men­tami per­ku­syj­nymi z sze­ro­kiej tra­dy­cji world music: bęb­nami afry­kań­skim i per­skimi czy idio­fo­nami arab­skimi. Głów­nym celem tych trans­po­zy­cji jest prze­nie­sie­nie kom­po­zy­cji Komedy w bar­dziej emo­cjo­nalny obszar eks­pre­sji, oraz prze­ło­że­nie jej inte­lek­tu­al­nych warstw na język emo­cji i bez­po­śred­niego odczu­wa­nia muzyki - dodają twórcy.

Wystąpili:
Michał Kosela – aktor, narrator
Adam Kawończyk – trąbka, flet, kalimba, didgeridoo
Piotr Domagała – gitara elektryczna, gitara akustyczna
Krzysztof Witkowski – gitara basowa
Oleg Dylak – instrumenty perkusyjne, akordeon, duduk.
Scenariusz: Krzysztof Witkowski
Reżyseria: Krzysztof Witkowski, Michał Kosela.
Oprawa wizualna: Agata Szuba, Daniel Kusak.

Ogłoszenia

Czytaj również

Świąteczny koncert przy schodach ratusza

Zaczytaj się z Jelonką.com

„BAR” spektakl Teatru Verbum w JCK Muflon

Czytaj również

NIK krytycznie o rewitalizacji kolei

Anielska wystawa

Nie żyje Zofia Trojnar

63 lata Karkonoskiego Parku Narodowego

Miało być 500 mieszkań – ile będzie?

Goprowcy podsumowali miniony rok

Sypią się mandaty

Zagra Wspólna Wędrówka

Młodzi Nowocześni o Polskim Ładzie